Chính SáchHỗ Trợ Doanh NghiệpTin Tức - Sự Kiện

Quy định về pháp nhân cần thực hiện

Khi đạt được pháp nhân, bạn sẽ đạt được nhiều quyền lợi cho doanh nghiệp của mình. Vì vậy, các quy định về chúng. Trong bài này, bijoux-ng.com sẽ thông tin đến bạn. 

1. Quy định về pháp nhân

Một số quy định quan trọng khác như: quốc tịch của chúng, tài sản của chúng, thành lập, chi nhánh, người đại diện của chúng ….

Quốc tịch của chúng:

Một pháp nhân hợp nhất theo pháp luật Việt Nam.

 • Tài sản của chúng: 

Tài sản của chúng bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, người sáng lập, các thành viên của chúng và các tài sản khác thuộc sở hữu của chúng  theo quy định của Bộ Tài chính. Luật và các Luật khác có liên quan.

 • Hình thành và đăng ký 

Chúng được hình thành do chủ động của thể nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hình 1: Quy định đăng ký

Đăng ký chúng bao gồm đăng ký chi nhánh, đăng ký thay đổi và các đăng ký khác theo yêu cầu của pháp luật.Việc đăng ký chúng phải được công  khai. >> Xem thêm: Dịch vụ hình thành doanh nghiệp

 • Chi nhánh, văn phòng đại diện

Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của chúng, không phải là pháp nhân. Văn phòng chi nhánh chịu trách nhiệm  thực hiện toàn bộ hoặc một phần nhiệm vụ của chúng. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện tại địa bàn được chúng phân công và bảo vệ lợi ích của chúng. Việc thành lập, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của chúng phải được đăng ký và công bố theo quy định của Luật. Chủ chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty phải thực hiện các chức năng được chúng ủy quyền trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

Hình 2: Chính nhánh, nghĩa vụ dân sự 

Chúng có quyền và nghĩa vụ dân sự phát sinh từ các giao dịch pháp lý dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

 • Người đại diện của pháp nhân

Người đại diện có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của chúng phải tuân thủ các quy tắc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 và các luật chuyên ngành như: luật doanh nghiệp…

 • Năng lực pháp luật dân sự 

Năng lực pháp luật dân sự  là khả năng của chúng có các quyền và nghĩa vụ dân sự.

Năng lực pháp luật dân sự của chúng không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật dân sự hoặc pháp luật khác có liên quan có quy định khác.Tư cách dân sự của chúng có từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc cho phép định cư; Nếu chúng phải đăng ký hoạt động thì nhân cách dân sự của chúng phát sinh kể từ thời điểm được đăng ký vào sổ.

Năng lực pháp luật dân sự của chúng hết hiệu lực khi chúng không còn tồn tại.

2. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân

Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự do người đại diện  nhân danh chúng tạo ra và thực hiện.

Chúng phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ dân sự  do người sáng lập  hoặc người đại diện của người sáng lập tạo ra và thực hiện đối với việc thành lập hoặc đăng ký chúng, trừ khi có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Hình 3: Trách nhiệm dân sự

Chúng chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình; sẽ không chịu trách nhiệm nhân danh bất kỳ người nào của chúng về bất kỳ nghĩa vụ dân sự nào do bất kỳ người nào của chúng  không nhân danh chúng tạo ra hoặc thực hiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người của chúng không phải chịu mọi trách nhiệm dân sự thay cho chúng về các nghĩa vụ dân sự do pháp nhân tạo ra và thực hiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Hợp nhất pháp nhân

Có thể được hợp nhất thành một thành phần mới.

Sau khi hợp nhất, các tổ chức cũ không còn tồn tại kể từ ngày thành lập các tổ chức mới; Quyền và nghĩa vụ dân sự của bộ phận cũ được chuyển giao cho bộ phận mới.

 • Sáp nhập 

Chúng có thể được hợp nhất (sau đây gọi là hợp nhất) với một bộ phận khác (sau đây gọi là bị hợp nhất).

Sau khi hợp nhất, chúng được sáp nhập không còn tồn tại; Các quyền và nghĩa vụ dân sự của thực thể bị hợp nhất được chuyển giao cho thực thể được hợp nhất.

 • Phân chia pháp nhân

Bộ phận có thể được chia thành nhiều phần.

Sau khi phân chia, thực thể bị chia chấm dứt; Quyền và nghĩa vụ dân sự của chúng bị chia được chuyển giao cho  bộ phận mới.

 • Tách pháp nhân

Một bộ phận có thể được tách thành nhiều phần.

Sau khi chia tách, bộ phận riêng và bộ phận riêng thực hiện các quyền dân sự và thực hiện nghĩa vụ dân sự theo mục đích kinh doanh của mình.

 • Chuyển đổi chính thức 

Một bộ phận có thể được chuyển đổi  thành một bộ phận khác.Sau khi chuyển đổi hình thức, chúng được chuyển đổi chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm thành lập chúng được chuyển đổi; Chúng được  chuyển đổi kế thừa các quyền và nghĩa vụ dân sự của chúng được chuyển đổi.

 • Giải thể pháp nhân

Chúng bị giải thể trong các trường hợp sau:

a) Theo quy định tại Điều khoản liên kết;

b) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Có thể thấy, doanh nghiệp được trở thành pháp nhân sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Ngoài ra, đạt hiệu quả tài chính sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng xuất hoạt động. Để tìm hiểu thêm thông tin về chúng bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button